Terug naar Lid worden?

Afmelden

Wilt u zich (of iemand) als lid afmelden, dan dient u dit schriftelijk of per mail te doen via de secretaris.  Het lidmaatschap loopt van verenigingsjaar tot verenigingsjaar, te weten 1 juli t/m 30 juni. Men is verplicht over deze periode contributie te betalen, ook indien het lidmaatschap gedurende het seizoen wordt opgezegd. Het lid (of de ouders/verzorgers van) is zelf verantwoordelijk voor de juiste afhandeling van het afmelden.

Wanneer u zich voor 1 juli afmeldt bent u daarom niet verplicht tot het betalen van contributie voor het nieuwe seizoen.

 

Een lid kan zich bij v.v. Poolster afmelden wanneer voldaan wordt aan de volgende voorwaarden:

–  Het lid moet aan zijn contributieplicht hebben voldaan.
– Alle materialen die het lid in bruikleen heeft, zijn  ingeleverd.

U krijgt van de vereniging een bevestiging van de afmelding.